Handelsbetingelser

Butik Danmark Dianavej 25 2610 Rødovre CVR-nr: 37 14 59 39 Telefon: 26 18 14 63 Mail: mail@butikdanmark.dk

H A N D E L S B E T I N G E L S E R

 1. Formål

Følgende handelsbetingelser har til formål at regulere det indbyrdes forhold imellem platformudbyder (Butik Danmark), brugere af nærværende platform (forhandlere) og slutbrugerne (købere).

 1. Koncept

2.1

Butik Danmark er en online markedsplads for producenter med hjemsted i Danmark, der ønsker at sælge egenproducerede produkter af høj kvalitet.

Butik Danmark leverer alene en platform, hvor handlen mellem køber og sælger kan formidles. Alle transaktioner sker herved mellem de enkelte forhandlere hver især og slutbrugerne.

 1. Forhandlere

3.1

Alle forhandlere, der benytter Butik Danmarks platform, skal have adresse i Danmark.

Alle forhandlere, der benytter Butik Danmarks platform, skal være fyldt 18 år.

Alle forhandlere, der benytter Butik Danmarks platform, skal have eget CVR-nummer.

3.2

Alle produkter, der sælges af forhandlere på Butik Danmarks platform, skal være forhandlernes egne designs. Produkterne skal være af forventeligt god kvalitet.

Butik Danmarks platform kan ikke benyttes til videresalg af andre producenters produkter.

Butik Danmarks platform kan ikke benyttes til salg af tjenesteydelser.

Et eventuelt ansvar for salg af fødevarer kan ikke rettes mod Butik Danmark, idet den enkelte forhandler er ansvarlig for overholdelse af relevant lovgivning.

3.3

Alle forhandlere er ansvarlige for at sikre, at salget af selve varen, opslag på Butik Danmarks platform, eller anden aktivitet i forbindelse med salg af produkter på Butik Danmarks platform sker i overensstemmelse med god skik.

Det forventes at forhandleren prissætter dennes varer på en måde der afspejler salgsprisen af samme produkter andetsteds.

Forhandlerne er yderligere i forbindelse med enhver vilkårlig aktivitet på Butik Danmarks platform blandt andet ansvarlige for at sikre, at de:

Ikke krænker immaterielle rettigheder eller andre rettigheder tilhørende en fysisk eller juridisk person Handler i overensstemmelse med gældende lovgivning i Danmark Ikke udviser falsk, upålidelig, vildledende, anstødelig eller nedsættende adfærd Ikke anvender materiale af pornografisk karakter
Ikke handler med ulovlige varer

Butik Danmark forbeholder sig retten til at lukke enhver forhandlers profil, hvis det bliver Butik Danmark bekendt, at der ikke handles i overensstemmelse med ovenfor nævnte retningslinjer.

 1. Slutbrugere

4.1

Slutbrugerne er i forbindelse med enhver vilkårlig aktivitet på Butik Danmarks platform blandt andet ansvarlige for at sikre, at de:

Ikke krænker immaterielle rettigheder eller andre rettigheder tilhørende en fysisk eller juridisk person Handler i overensstemmelse med gældende lovgivning i Danmark Ikke udviser falsk, upålidelig, vildledende, anstødelig eller nedsættende adfærd

Butik Danmark forbeholder sig retten til at udelukke en slutbrugers mulighed for at handle på platformen, hvis det bliver Butik Danmark bekendt, at der ikke handles i overensstemmelse med ovenfor nævnte retningslinjer.

 1. Betaling

5.1

Butik Danmark benytter systemet ’Stripe Connect’ som betalingsløsning ved checkout. Systemet leveres af Stripe, Inc. Stripe Connects vilkår og handelsbetingelser er gældende for alle transaktioner foretaget via Butik Danmarks platform.

5.2

Alle betalinger sker formelt mellem forhandler og slutbruger.

 1. Levering og returnering

6.1

Den enkelte forhandler er pligtig til at afholde alle udgifter i forbindelse med levering og returnering af varer der er solgt til slutbrugeren.

Butik Danmark afholder ingen udgifter i tilknytning hertil.

Butik Danmark kontrollerer ikke, om henholdsvis forhandlere leverer varen og om slutbrugere betaler for varen. Butik Danmark fralægger sig herved ethvert ansvar i forbindelse med forhandlers levering af solgte varer samt slutbrugers betaling af leverede varer.

 1. Fortrydelsesret

7.1

Slutbrugernes fortrydelsesret reguleres alene af den enkelte forhandlers handelsbetingelser og lovgivningen i øvrigt.

Der gælder altså ingen særlig fortrydelsesret ved brug af Butik Danmarks platform.

 1. Refundering

8.1

Slutbrugerens refundering af køb sker over for Butik Danmark. Butik Danmark omgør betalingen ved at trække det refunderede beløb fra den pågældende forhandlers Stripe Connect-konto. Gebyrer betalt af forhandleren i forbindelse med købet refunderes ikke til forhandleren, hvorfor dette er en tabt udgift.

Er der ikke midler hos den pågældende forhandler til at dække refunderingen, vil forhandleren modtage et mindre beløb ved næste slutbrugers køb, hvorved Butik Danmarks refundering dækkes.

 1. Mangler

9.1

Alle mangelsindsigelser skal rettes mod den enkelte forhandler, da mangler og misligholdelse udelukkende er et anliggende mellem forhandlere på Butik Danmarks platform og slutbrugerne.

 1. Ansvar

10.1

Butik Danmark kan ikke stilles til ansvar for så vidt angår mangler ved købte genstande, forsinkelse ved levering eller andre indsigelser, der måtte gøres gældende af de enkelte slutbrugere.

Forhandlere og slutbrugere anerkender ved brugen af Butik Danmarks platform, at Butik Danmark ikke påtager sig ansvaret for forhandlers og slutbrugers adfærd i de handler, eller for de varer, som forhandleren udbyder til salg eller levering.

Butik Danmark er derudover ikke ansvarlig for den adfærd eller ageren, henholdsvis en forhandler eller slutbruger måtte udvise på Butik Danmarks platform.

 1. Opsigelse eller abonnement i bero

11.1

Forhandlere kan til enhver tid opsige deres abonnement på Butik Danmarks platform til udgangen af en måned. Opsigelsen sker ved at opfylde formularen under ens brugerprofil i baglokalet, hvorfra forhandleren administrerer sin butik. Ved opsigelse slettes alt tilgængelig data om forhandlerens butik fra Butik Danmark.

Forhandleren modtager en kvittering for gennemførelsen af opsigelsen af Butik Danmark. Ved tvivl om, hvorvidt et abonnement er opsagt eller ej, påhviler det forhandleren at bevise, at vedkommende har opsagt abonnementet.

11.2

Forhandlere kan til enhver tid vælge at sætte deres abonnement på Butik Danmarks platform i bero til udgangen af en måned. Ved at sætte abonnementet i bero, bliver forhandlerens profil deaktiveret, og den vil derved ikke længere være tilgængelig eller synlig på Butik Danmarks platform.

Forhandlere kan genaktivere sin butik på et senere tidspunkt og dermed genindtræde i abonnementsordningen. Gøres det ikke inden for en periode på 24 måneder startende fra udgangen af den måned, hvor abonnementet sættes i bero, vil forhandlerens data blive slettet, og butikken vil derefter skulle oprettes på ny.

 1. Butik Danmarks brug af oprettet indhold

12.1

Ved en forhandlers oprettelse af et abonnement på Butik Danmarks platform accepterer forhandleren, at Butik Danmark har ret til at anvende det tilgængelige materiale, dette værende eksempelvis billeder, i en anden kommerciel sammenhæng, herunder til brug for annoncer på sociale medier som Facebook og Instagram, og på Butik Danmarks app og hjemmeside.

 1. Misbrug og kopiering af platformens indhold

13.1

Forhandlere og slutbrugere må på intet tidspunkt i forbindelse med deres anvendelse af Butik Danmarks platform kopiere eller misbruge platformens indhold.

Forhandlere og slutbrugere anerkender herved, at alle ophavsrettigheder, varemærker og andre immaterielle rettigheder til og vedrørende Butik Danmark ejes af Butik Danmark, og at der ikke uden Butik Danmark samtykke må gøres brug heraf.

 1. Ophævelse af abonnement

14.1

Butik Danmark forbeholder sig retten til at ophæve en forhandlers abonnement, som er eller forekommer at være i strid med vilkår for brugen af platformen eller gældende lovgivning.

Herunder forbeholder Butik Danmark sig retten til at ophæve en forhandlers abonnement, såfremt der er givet falske registreringsoplysninger, sket misbrug af Butik Danmarks tjenester, eller hvis Butik Danmark vurderer forhandler som uønsket.

14.2

Forhandlere, hvis abonnement er ophævet, må ikke tilmelde sig Butik Danmarks tjenester på ny uden forudgående samtykke fra Butik Danmark. En sådan oprettelse resulterer i ophævelse af abonnementet på ny uden forudgående varsel.

 1. Tiltrædelse af handelsbetingelser

15.1

Forhandlere og slutbrugere erklærer sig ved tilmelding til Butik Danmarks tjenester enig i dennes handelsbetingelser.

15.2

Butik Danmark forbeholder sig retten til, til enhver tid at ændre i reglerne og vilkårene for brug af Butik Danmarks platform, samt at sætte nye versioner af Butik Danmark i kraft uden forhandlernes og slutbrugernes samtykke. Derfor er det vigtigt regelmæssigt at holde sig opdateret om ændringer.

Ændringer til ugunst for henholdsvis forhandlere og slutbrugere vil dog altid blive varslet senest 2 måneder før ændringerne træder i kraft.

Forhandlere og slutbrugere kan til enhver tid tilbagetrække deres samtykke til handelsbetingelserne for brug af Butik Danmark eller opsige deres brugerkonto, såfremt disse ikke ønsker at være bundet af ændringerne.

 1. Persondatapolitik

16.1

Butik Danmark indsamler data i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning af 2016-04-27 om databeskyttelse og Lov 2018-05-23 nr. 502 (databeskyttelsesloven), hvor dette er nødvendigt af hensyn til virksomhedens drift.

16.2

I forbindelse med forhandlernes og slutbrugernes brug af Butik Danmark kan de i Butik Danmarks persondatapolitik læse, hvordan selskabet indsamler og håndterer de oplysninger De kommer i besiddelse af i forbindelse med og under forhandlernes og slutbrugernes anvendelse af platformen.

 1. Kontakt

17.1

Butik Danmark kan kontaktes på mail@butikdanmark.dk